Tính toán chu trình lạnh hai cấp bình trung gian có ống xoắn

Xuất bản: Tư vấn Xem : 625 Bình luận: 0

Hướng dẫn chi tiết từ Tập đoàn Điện Lực Việt Nam về việc Thực thi mua bán điện năng lượng mặt trời trên mái nhà

  1. Xác định các thông số trạng thái các điểm nút của chu trình khi vận hành kho lạnh

Ta lấy t6 = t9 + 50C

Tra trên đồ thị lgP-i của môi chất NH3 cho chu trình 2 cấp, bình trung gian có ống xoắn ta có:

 

 Các thông số trạng thái tại các điểm nút của chu trình.

Điểm nút t0

 

(0C)

P

 

(MPa)

i

 

(kj/kg)

v

 

(m3/kg)

Trạng thái
1’ -28 0,13 1420   Hơi bão hoà khô
1 -20 0,13 1435 0,92 Hơi quá nhiệt
2 60 0,43 1585 0,35 Hơi quá nhiệt
3=8 2 0,43 1455 0,28 Hơi bão hoà khô
4 92 1,47 1640 0,12 Hơi quá nhiệt
5’ 38 1,47 370   Lỏng
5 33 1,47 350 0,005 Lỏng
6 5 1,47 230   Lỏng
7 0 0,43 350   Bão hòa ẩm
9 0 0,43 200   Lỏng
10 -28 0,13 230   Bão hòa ẩm

 

  1. Năng suất lạnh riêng q0:

q0 = i1’ – i10 = 1420 – 230 = 1190 kj/kg

  1. Năng suất lạnh riêng thể tích qv:

qv = q0/v1 = 1190/0,92 = 1293,4 kj/m3

  1. Công nén riêng l:

Trong đó:

m1 – lưu lượng khối lượng môi chất qua máy nén hạ áp

m3 – lưu lượng khối lượng môi chất qua máy nén cao áp

  1. Hệ số lạnh:

 

 
1 (20%) 1 vote